Odpady gruzowe a ochrona ekologii

Prace budowlane, w tym remont, rozbiórka czy też budowanie nowego obiektu budowlanego nierozerwalnie wiążą się z powstaniem odpadów, takich jak gruz, odpady i wszelkie śmieci. Właściciel gruntu, na terenie której są one gromadzone ma ustawowy obowiązek prawidłowego gospodarowania nimi. Praktycznie ogranicza się ono do poprawnego składowania śmieci, a następnie ich wywozu. Właściwa gospodarka odpadami jest niezwykle istotna dla ochrony flory i fauny oraz życia i zdrowia ludzi. Wytwarzanie odpadów pobudowlanych ma negatywny wpływ na wspomniane dobra, które są chronione w polskim porządku prawnym. Odpady, w tym odpady pobudowlane, są to rzeczy i substancje, które są niepotrzebne dla ich posiadacza. Wśród odpadów wyróżnia się takie, które stwarzają wysokie zagrożenie dla natury oraz zdrowia ludzi, a także odpady o zdecydowanie mniejszej szkodliwości. Śmieci zakwalifikowane do pierwszej grupy nie mogą być zbierane przez posiadacza przez wybrany czas i w byle jaki sposób. Wywóz odpadów tej kategorii musi nastąpić w terminie określonym w przepisach prawa. W razie niedopełnienia wspomnianego obowiązku mieszkaniec naraża się na pieniężną karę administracyjną. Odpady poremontowe, w tym między innymi kruszywo, muszą być należycie przechowywane, co wynika z ich szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Gromadzenie odpadów bezpośrednio na glebie jest niedopuszczalne. Prowadzi to do destrukcji naturalnej roślinności w danym obszarze. Powoduje to jednocześnie także zniszczenie siedlisk fauny, w tym zwłaszcza owadów i płazów. Z uwagi na dobro środowiska powinno się zainwestować w kontenery na gruz. Wbrew pozorom wynajem kontenerów nie jest związany z dużym wydatkiem. Odpowiednie przechowywanie odpadów poremontowych nie czyni zadość obowiązkowi ich przetransportowania. Konieczny jest wywóz gruzu we właściwe miejsce. Jeśli przerasta to możliwości właściciela powinien polecić wywóz śmieci przedsiębiorcy komunalnemu , albo prywatnemu.